Osano Basis Afbeelding

Uitdagingen gemeente

De gemeente staat voor twee grote uitdagingen:

 1. Het digitaliseren van de dienstverlening aan de burgers
 2. Het digitaliseren van de eigen processen door zaakgericht werken

Door de dienstverlening te digitaliseren kunnen burgers en bedrijven met de overheid zaken doen op het moment dat het hen uitkomt zonder naar het gemeentehuis te gaan. Zaakgericht werken en het integreren van allerhande verschillende gegevensverzamelingen in één consistente gegevensverzameling met personen, bedrijven, gebouwen, adressen, kadastrale objecten, zakelijke rechten en woz-objecten en woz-waarden zijn hiervoor noodzakelijk. De integratie van de gegevensverzamelingen is een forse uitdaging, omdat de huidige gegevensverzamelingen ieder hun eigen, lang niet altijd overeenstemmende kijk op de werkelijkheid heeft. Zaakgericht werken is een forse uitdaging, omdat dit een cultuuromslag vraagt waarbij niet langer de archiefkast van de individuele ambtenaar centraal staat, maar de combinatie van een centraal zakenmagazijn en een Document Management Systeem (DMS), waarin zaken digitaal gearchiveerd worden.

Wat biedt OSANO?
De Basisgemeente Suite biedt de basisinfrastructuur voor een vernieuwd applicatielandschap door de referentiecomponenten Gegevensmagazijn Basisgegevens, Gegevensmagazijn Zaken, Berichtdistributie en belangrijke delen van Gemeentelijke Servicebus uit de Gemma architectuur te implementeren. De gegevensmagazijnen Basisgegevens en Zaken vormen tezamen dé consistente en samenhangende gegevensverzameling waaruit alle applicaties in de gemeente kunnen putten. Berichtdistributie ondersteunt u bij het orde brengen van de gegevenskwaliteit door de verschillende gegevensverzamelingen met elkaar te matchen en laat u per gegeven bepalen wie de waarde ervan mag leveren en wijzigen. Berichtdistributie zorgt ook voor het op maat distribueren van mutaties.

Op basis van deze infrastructuur realiseren software-ontwikkelaars tegen beheersbare kosten competitieve, innovatieve applicaties ten behoeve van zaakgericht werken met een hoge mate van interoperabiliteit die voorzien in de wensen van gemeenten. Het resultaat is betere dienstverlening aan burgers en bedrijven,  en verlaging van de kosten door het doorbreken van lock-ins.

 • Standaardisatie

  Al geruime tijd wordt onder supervisie van VNG/KING gewerkt aan het inrichten van een open gemeentelijke informatievoorziening. VNG/KING heeft de architectuur in GEMMA beschreven en een aantal standaarden vastgesteld voor de uitwisseling van gegevens en informatie:

  • het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB)
  • het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ)
  • de Zaaktype Catalogus (ZTC) met een beschrijving van een groot aantal zaaktypen
  • het standaard uitwisselingsformaat StUF met diverse sectormodellen en koppelvlakken voor het uitwisselen van gegevens en informatie tussen systemen. 

  VNG/KING waarborgt de continuïteit in de verdere ontwikkeling en het tot stand brengen van nieuwe standaarden. VNG/KING beheert, controleert en ziet toe op de toepassing van deze standaarden en het oplossen van knelpunten.

  De Basisgemeentesuite conformeert zich aan al deze standaarden en zal geen eigen varianten implementeren. Waar nodig en mogelijk zal de Basisgemeentesuite de afwijkingen van anderen accepteren, zodat u de beschikking krijgt over een geïntegreerd werkende basisinfrastructuur voor uw informatievoorziening, waarop iedereen kan aansluiten.

 • Het stelsel van basisregistraties

  De rijksoverheid is druk doende om via Landelijke Voorzieningen de basisgegevens beschikbaar te stellen. Voor de BAG, NHR en BRK is dit nu operationeel. De BRP, WOZ en BGT volgen de komende jaren. Binnengemeentelijk zijn de standaarden voor het werken met basisgegevens beschikbaar in de vorm van RSGB,  RGBZ, ZTC en diverse StUF-standaarden. De uitdaging voor de komende jaren is om daadwerkelijk de vruchten te gaan plukken van deze omslag van decentraal en onafhankelijk van elkaar registreren van de basisgegevens naar centrale en op elkaar afgestemde registraties die ook in staat zijn om hun gegevens aan te bieden aan afnemers.

  Lokale overheden en samenwerkingsverbanden integreren de stromen uit de verschillende basisregistraties met elkaar en verrijken ze met hun eigen gegevens. De gecombineerde gegevens kunnen in de gebruikersinterface ontsloten via traditionele administratieve ingangen en via de kaart. Daarnaast worden de gegevens ontsloten via gegevens- of kaart georiënteerde web services.

 • Gesloten systemen/lock-in

  De markt van gegevensverwerkende en taakspecifieke (backoffice) applicaties wordt gedomineerd door een beperkt aantal partijen. Door implementatie van een eigen architectuur en afwijkingen op de afgesproken standaarden hebben gemeenten geen vrije keuze voor applicaties van anderen. De sterke onderlinge verwevenheid en het gesloten karakter van deze applicaties leiden tot lock-in. Dit wordt nog eens versterkt door de sleutelpositie die door deze partijen wordt opgeëist in de gemeentelijke mid office. Innovatie en openheid zijn ver te zoeken. Deeloplossingen, versnippering en het op meerdere plaatsen registreren van dezelfde gegevens zijn het gevolg. Uniforme, actuele en eenduidige informatieverstrekking is hierdoor uitgesloten.

  Met de Basisgemeentesuite kunt u deze situatie doorbreken, want u krijgt open systemen die voldoen aan de door King vastgestelde standaarden en waarover u zelf de regie kunt voeren. Op termijn kunt u soortgelijke systemen van anderen uitfaseren door de aangesloten applicaties te migreren naar de Basisgemeentesuite.

 • Zaakgericht werken

  Door de invoering van het stelsel van basisregistraties en het aan elkaar koppelen van de gegevens ervan, verschuift het zwaartepunt van de gemeentelijke informatieverwerking van pure gegevensverwerking en registratie naar de vorming van digitale dossiers voor zaken en informatieverstrekking. De nadruk komt te liggen op de ondersteuning van medewerkers bij het uitvoeren van werkzaamheden, het maken van documenten en het vormen en ontsluiten van digitale dossiers.

  Zaakgericht werken wordt ingevoerd voor de gehele gemeentelijke organisatie. Digitale dossiers moeten ontsloten worden voor aanvragers en andere betrokkenen, waarbij iedere betrokkene inzage krijgt in en beschikt over de juiste en noodzakelijke informatie. Het innovatief vernieuwen van de processen voor het beheren en afhandelen van zaken en dossiers draagt bij aan het realiseren van de, door VNG/KING geformuleerde, doelstellingen. Het resultaat is het versterken van de dienstverlening, vermindering van administratieve lastendruk, vergroting van de transparantie en kostenbeheersing.

  De Basisgemeentesuite biedt u de informatie infrastructuur die u nodig hebt voor zaakgericht werken, omdat de nieuwe applicaties voor zaakgericht werken eenvoudig erop kunnen aansluiten. Deze applicaties hoeven niet langer zelf basis- en zaakgegevens te registreren, maar kunnen dit overlaten aan de componenten in de Basisgemeentesuite. Meerdere aanbieders ontwikkelen toepassingen op basis van deze infrastructuur en zo ontstaat voor gemeenten de noodzakelijke en gewenste vrijheid in het maken van keuzes voor taak- en kennisintensieve toepassingen.

 • Basisgemeentesuite: Open voor Innovatie

  De Basisgemeente Suite krijgt in de komende jaren z'n definitieve vorm en plaats in de gemeentelijke gegevenshuishouding. Het is infrastructuur voor het moderne, nieuwe en innovatieve applicatielandschap. Op basis van deze infrastructuur kunnen software-ontwikkelaars tegen beheersbare kosten applicaties ontwikkelen. Er komen innovatieve applicaties beschikbaar gebaseerd op standaarden en interoperabiliteit die voorzien in de wensen van de verschillende gemeenten. Zo ontstaat er voor gemeenten een vrije keuze in de door hen gewenste taakspecifieke applicaties.